Author

HAMBURG

Trang Schwenke-Lam

Trang Schwenke-Lam là một nhà khoa học giáo dục và Đông Á học và Giám đốc điều hành tại Schotstek. Những mảng quan tâm trọng yếu của chị thuộc các lĩnh vực Nghiên cứu Nhập cư (với trọng tâm là nhóm người Việt ở nước ngoài), hiện tượng Đa ngữ cá nhân và Đa nữ xã hội, Giáo dục liên văn hoá và các chủ đề sức khoẻ.

Gardeschützenweg 66, 12203 Berlin info@horami.de

    Free shipping
    for orders over 50%